Pasinaudoti pirkimo galimybe

Dėl tiesioginių atsiskaitymų subtiekėjams | Viešųjų pirkimų tarnyba

Pakartodama bei papildydama jau skelbtus informacinius pranešimus, VPT teikia žemiau nurodytus patarimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad daugelis iš pateikiamų patarimų, aktualūs ne tik pasaulinės pandemijos metu, tačiau ir rengiantis pirkimams įprastinėmis sąlygomis.

Nemaža dalis šių patarimų buvo pateikta ir Centrinės projektų valdymo agentūros CPVA organizuotame patirties mainų renginyjekuriame dalyvavo ir VPT atstovas.

Viešųjų pirkimų tarnyba vis dažniau sulaukia klausimų ar galima keisti pasirašytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi subtiekėjai išreiškė pageidavimą, jog su jais būtų atsiskaityta tiesiogiai, nors nei pirkimo dokumentuose, nei pirkimo sutartyje tai nebuvo numatyta. VPT nuomone, toks sutarties pakeitimas galimai būtų esminis, todėl negalimas.

Pirkimų planavimas ir pasirengimas juos vykdyti Peržiūrėti pasinaudoti pirkimo galimybe atnaujinti savo vidines pirkimų organizavimo tvarkas, atsižvelgiant į įstaigos praktikoje iškilusias problemas.

VPT ne kartą yra pasisakiusi, kad komisijos posėdžiai gali būti organizuojami visomis prieinamomis priemonėmis, viešojo pirkimo komisijos narių sprendimai fiksuojami, protokolai surašomi ir derinami elektroniniais laiškais ar kitomis pirkimo vykdytojams  prieinamomis priemonėmis, o pasirašomi arba elektroniniais parašais, arba per protingą terminą vėliau.

Kiek įmanoma dažniau, pirkimus vykdyti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo pasiūla.

Paskutinė galimybė pasinaudoti mokymais

Dėl COVID įtakos ir pasekmių anksčiau atlikti rinkos tyrimo rezultatai gali nebeatitikti realios situacijos rinkoje, o tai gali lemti klaidingų sprendimų pirkimuose priėmimą. Pirkimų vykdytojams taip pat rekomenduojama aktyviau naudotis galimybe vykdyti rinkos konsultacijas ir gauti rinkos dalyvių patarimus bei kitą informaciją, kuri padės geriau įvertinti potencialių tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime, sužinoti realius prekių tiekimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminus ir panašiai.

pasinaudoti pirkimo galimybe

Reguliariai peržiūrėti pirkimų planus, įvertinti ateityje galintį kilti papildomų  prekių, paslaugų ar darbų poreikį ir pirkimus jiems įsigyti pradėti vykdyti kuo anksčiau. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat atkreipė dėmesį, kad gydymo įstaigos ir savivaldybių administracijos turėtų turėti bent vieno mėnesio priemonių rezervą. Įvertinti galimybę sudaryti preliminarias sutartis.

Primename, kad pirkimų vykdytojams gali būti naudinga sudaryti ne tik įprastas viešojo pirkimo — pardavimo sutartis, tačiau ir daugiau lankstumo suteikiančias preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu, pagal vėliau paaiškėjusį ar patikslintą poreikį pavyzdžiui, žinant tikslius konkrečių priemonių kiekiusbūtų sudaromos pagrindinės sutartys.

Tokios preliminarios sutartys gali būti sudaromos rekomenduojama sudaryti ir su keliais tiekėjais, taip pasinaudoti pirkimo galimybe, kad vienam tiekėjui dėl kokių nors priežasčių negalint tuo metu pasiūlyti reikalingų prekių ar paslaugų, pirkimo vykdytojas sudaręs pagrindinę sutartį, jas galės įsigyti iš kitų tiekėjų, su kuriais sudaryta preliminari sutartis. Nedelsti pasinaudoti pirkimo galimybe vykdyti suplanuotus pirkimus, esant galimybei — juos pradėti anksčiau.

Viena iš dažniausių problemų, pasitaikančių viešuosiuose pirkimuose yra ta, kad pirkimai pradedami vykdyti per vėlai, neįvertinant, kad pirkimo procedūros gali užtrukti ilgiau nei planuota.

Anksčiau pradėjęs pirkimą, Pirkimo vykdytojas galėtų pirkimo dokumentuose nustatyti ilgesnius negu įprasta pasiūlymų pateikimo terminus. Ilgesni terminai suteiktų galimybę  tiekėjams, šiuo metu susiduriantiems su problemomis, susirasti naujus prekių gamintojus, tiekėjus ar partnerius, galinčius tas prekes pristatyti. Anksčiau pradėjus pirkimą bei sudarius sutartį, pirkimo dokumentuose būtų galima nustatyti ilgesnius, realias tiekėjų Kaip siųsti vaizdo įrašą į YouTube uždirbti pinigus atitinkančius prekių pristatymo paslaugų suteikimo, darbų atlikimo terminus.

pasinaudoti pirkimo galimybe

Rekomenduojama, kad: mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomuose prekių ir paslaugų pirkimuose pasiūlymų pateikimo terminas būtų ne trumpesnis kaip 14 dienų, o perkant darbus — 20 dienų; supaprastintų išskyrus mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimuose pasiūlymų pateikimo terminas būtų ne trumpesnis kaip 20 dienų, perkant darbu s— ne trumpesnis kaip 30 dienų.

Pirkimo vykdymas, pirkimo dokumentų reikalavimai Nereikalauti, kad tiekėjai pirkimo dokumentus pasirašytų elektroniniu parašu dėl tiekėjų ribotos galimybes užsisakyti, atsiimti ar atnaujinti pasibaigusius elektroninio parašo sertifikatus arba nuotolinio darbo vietoje naudotis techninėmis ir programinėmis elektroninio parašo formavimo priemonėmis.

Plačiau apie tai — VPT skelbtame informaciniame pranešime: Dėl elektroninio parašo naudojimo. Viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose, esant galimybei, nurodyti maksimalią pirkimo vykdytojui priimtiną pasiūlymo kainą ar maksimalius priimtinus įkainius, ypač jei pirkimo vykdytojo  biudžetas yra itin ribotas. Tai leistų tiekėjams taupyti savo bei pirkimo vykdytojo laiką — pasinaudoti pirkimo galimybe teiktų tiekėjai, galintys pasiūlyti pirkimo objektą už nurodytą kainą, o negalintys  - laiką bei pajėgumus pasinaudoti pirkimo galimybe kitiems pirkimams.

Nereikalauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

Pirkimų planavimas ir pasirengimas juos vykdyti COVID kontekste | Viešųjų pirkimų tarnyba

Darbų tarptautinių pirkimų atvejais pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalomas, tačiau kitų pirkimų atvejais pirkimo vykdytojai  gali jo nereikalauti, taip sumažintų  administracinę naštą bei pasiūlymo rengimo sąnaudas, kurias patiria tiekėjai. Skaidyti pirkimą į dalis, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

Skaidymas į dalis pirmiausiai naudingas tuo, kad suteikia platesnes galimybes pirkimuose dalyvauti smulkiam bei vidutiniam verslui, įmonėms, besispecializuojančioms siauroje srityje arba tam tikrų prekių tiekime. Be to, sudarius sutartis su daugiau skirtingų tiekėjų, mažėja rizika, susijusi su prekių tiekimo sutrikimu — sutrikus vieno tiekėjo veiklai, pirkimo vykdytojas kitas prekes gaus pagal su kitais tiekėjais sudarytas sutartis. Suteikti tiekėjams pakankamai laiko pateikti prašomus paaiškinimus, įrodančius dokumentus, pagrindimus.

Kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema nepaprastosios padėties sąlygomis | Motieka ir Audzevičius

Rekomenduojama nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Taip pat rekomenduojama atsižvelgti į tiekėjų prašymus pratęsti dokumentų patikslinimui nustatytus terminus, jei tiekėjams kyla sunkumų dokumentus pateikti laiku dėl kitų institucijų nuotolinio darbo.

Jeigu procedūrų vykdymo metu numatomi susitikimai su tiekėjais pirkimo dokumentų paaiškinimas, objekto apžiūra, produktų išbandymo ar demonstracijos ir pan. Nesielgti formaliai, atsakyti į tiekėjų, nors ir pavėluotai, pateiktus klausimus ir pretenzijas, jei matoma, kad jie  gali turėti įtakos tolimesnei viešojo pirkimo eigai.

Taip sumažinama rizika, jog tik formaliai vadovaujantis nustatytomis procedūromis ir neišsprendus kylančių neaiškumų,  neapsvarsčius galimų trūkumų, gali tekti nutraukti pirkimą ir procedūras vykdyti iš naujo o tai reikalauja papildomų Pirkimo vykdytojo išteklių — finansai, laikas, žmogiškieji ištekliai.

Dėl tiesioginių atsiskaitymų subtiekėjams | Viešųjų pirkimų tarnyba

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai Susidariusi situacija gali įtakoti  tiekėjų, susiduriančių su COVID pasekmėmis, finansinius rodiklius, kurie, tikėtina, kurį laiką nebus tokie geri kaip iki pandemijos. Į tai būtina atsižvelgti nustatant su finansiniu ir ekonominiu pajėgumu susijusius kvalifikacijos reikalavimus ne tik šiais, tačiau ir ateinančiais metais.

Vis dėlto, jeigu sutarties vykdymo metu tiekėjui numatomi ženklūs išankstiniai mokėjimai avansassiūlytina nustatyti su tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu susijusį kvalifikacijos reikalavimą, vertinant tiekėjo vidutines metines visos veiklos pajamas. Tai leistų išvengti potencialiai rizikingų atvejų, kuomet tiekėjui pagal sutartį sumokamas avansas yra didesnis už tiekėjo vidutines metines pajamas.

Mūsų patirtis

Viešai prieinamą informaciją apie tiekėjus vertėtų patikrinti ir prieš juos kviečiant dalyvauti neskelbiamų derybų būdu vykdomame pirkime. Atkreiptinas dėmesys, kad elektroniką kompiuterius, televizorius, telefonusbuitinę įrangą šaldytuvai, dulkių siurbliaistandartinius baldus, patalynę, elektros prekes, statybines medžiagas, buitinę chemiją, įvairius maisto produktus su sąlyga, kad tiekėjas turi teisę jais prekiautikanceliarines prekes, asmens higienos priemones ir kitas prekes, kurias tereikia pristatyti, sėkmingai gali teikti ir atitinkamos patirties neturėję tiekėjai, todėl reikalavimas turėti panašios patirties neturėtų būti keliamas.

Nereikalauti, kad Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pateiktų kvazisubtiekėjai. Kvazisubtiekėjai t.

Balandžio 6, Kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema nepaprastosios padėties sąlygomis COVID sukėlė sveikatos, o taip pat ir ekonomikos krizę, kuriai įveikti reikia greitų ir sumanių sprendimų. Siekiant suvaldyti sveikatos krizę, reikia operatyviai spręsti klausimą, kaip patenkinti itin išaugusį sveikatos apsaugos prekių ir paslaugų poreikį per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Daugeliu atvejų šios prekės ir paslaugos Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigyjamos viešųjų pirkimų būdu. Šiose gairėse Europos Komisija paaiškina visas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų sistemoje numatytas galimybes ir išimtis, kuriomis galima pasinaudoti, įsigyjant priemones, paslaugas ir darbus, reikalingus krizei įveikti.

Pirkimo dokumentų ir sutarčių nuostatos susijusios ką daryti norint užsidirbti pinigų nl atlikimo terminais. Nustatyti protingus ir pagrįstus  sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Pirkimo vykdytojai turi atsižvelgti į tai, kad, dėl susidariusios padėties pasaulinėje rinkoje, prekių gamyba bei tiekimas gali užtrukti ilgiau negu iki pandemijos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pernelyg trumpi terminai gali lemti mažesnį tiekėjų suinteresuotumą pirkimu, mažesnę konkurenciją bei didesnes pasiūlymų kainas.

Pasinaudoti pirkimo galimybe ilgesnius sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus, pirkimų vykdytojams rečiau reikėtų spręsti klausimus dėl sutarties užtikrinimo priemonių baudų, delspinigių taikymo tiekėjams, sutarties pakeitimo, nutraukimo. Kaip jau minėta aukščiau, pirkimo vykdytojai turėtų pirkimus pradėti anksčiau, nei planuota metų pradžioje, taip pat atidžiai vykdyti turimų prekių likučių apskaitą ir  prekes užsakyti ne tada, kai jų liko keli vienetai ir atsiranda skubus jų poreikis, o kaip įmanoma anksčiau, tiekėjams paliekant protingą laiką prekėms pristatyti.

Rekomenduojama, kad šie terminai nebūtų trumpesni pasinaudoti pirkimo galimybe kompiuterinei, tinklo, ryšio įrangai, buitinei technikai, įvairiai elektronikai — 30 kalendorinių dienų. Atkreiptinas dėmesys, kad prieš skelbdamas pirkimą, realų prekių tiekimo terminą privalo išsiaiškinti pirkimo vykdytojas. Atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą, įsigyjamos prekės specifiškumą, papildomus reikalavimus pvz.

pasinaudoti pirkimo galimybe

Taip pat, svarbu atkreipti dėmesį, jog ilgesni terminai turėtų būti nustatyti ir kitiems su sutarties vykdymu susijusiems įsipareigojimams, pvz. Terminus sutartyse nustatyti juos apibrėžiant ne konkrečia data pvz.

pasinaudoti pirkimo galimybe

Pirkimų vykdytojai neretai tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo konkrečią datą sieja su savo turimomis lėšomis bei poreikiu juos išleisti per tam tikrą laikotarpį pvz. Praktikoje pastebima, kad pirkimo vykdytojas būtinų prekių pirkimui lėšų atranda ir vėliau pvz. Be to, prireikia laiko ir pakartotiniam pirkimo procedūrų vykdymui. Kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl tinkamiausios numatomos sudaryti sutarties trukmės. Šiuo laikotarpiu tiekėjams ir pirkimo vykdytojams gali būti ekonomiškai nenaudinga sudaryti fiksuoto įkainio ar fiksuotos kainos ilgalaikes sutartis pvz.

Taip pat žiūrėkite